| Úvodní stránka | Kontakty | Mapa | 
Úvodní stránka
Kontakty
Organizace
Registrace a ubytování
Informace pro autory
Program konference
Důležitá data
Fotogalerie
Mapa

57. FARMAKOLOGICKÉ DNY

Teoretické ústavy
Lékařské fakulty UP
Hněvotínská 3
Olomouc
772 00

--------

Konferenční servis UP:
Jitka Hýbnerová
telefon: 585631125
mobil: 606928314
fax: 585222802
e-mail: hybnerov@rupnw.upol.cz


 

PROGRAM KONFERENCE

Registrace

Registrace proběhne v hale Teoretických ústavů LF UP (areál Fakultní nemocnice),
Hněvotínská 3, Olomouc:

 • 12. 9. 2007...........8:00 - 16:00
 • 13. 9. 2007...........8:00 - 16:00
 • 14. 9. 2007...........8:00 - 10:00

K Teoretickým ústavům se dostanete:

Z vlakového nádraží: tramvaj č. 1 nebo 4, zastávka Flora,potom pěšky cca 5 minut ulicí Štítného přes světelnou křižovatku a dále po ulici Hněvotínská.

Nahoru


Program:


Středa 12. 9. 2007

11.00 – 12.00

Schůze výboru ČSEKFT ČLS JEP

12.00 – 12.30

Společné zasedání výborů farmakologických společností

Společný program

Předsedající: P. AnzenbacheR

12.30 – 13.15

Zahajovací a vzpomínkové proslovy

 • UvÍTÁNÍ
      *prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
        prorektorka Univerzity Palackého
      *prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
        proděkan LF UP
 • HOSTÉ – SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI: P. Švec, M. Kriška
 • ÚVODNÍ SLOVO – H. Rašková
 • ZAHÁJENÍ, PŘEDÁNÍ CEN – V. Geršl

13.15 – 13.25 

 PŘESTÁVKA

13.25 – 14.10

Anzenbacher P. Ústav farmakologie LF UP Olomouc

    
Večeřa R. hypolipidemické účinky přírodních látek

    
Urbánek K.  Výzkum spotřeby léčiv v klinické
    
farmakologii

Šimánek V. Příspěvek Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP k ověřování bezpečnosti a účinků vybraných nutraceutik a doplňků stravy

14.10 – 14.50

Perlík F. Farmakologický ústav 1. LF UK Praha

     Slanař O. Farmakogenetika TRAMADOLU

     Hodis J. Farmakologické modifikace potenciálních
     signálů v primárních kulturách hepatocytů
     a adipocytů

14.50 – 15.00

PŘESTÁVKA

15.00 – 16.00

Receptory

Předsedající: j. Brtko

 

Brtko J. RETINOIDy, REXINOIDy A ich nukleárne receptory: CHARAkTER A ich úloha v terapii niektorých malígnych ochorení

Pávek P, Švecová L, Červený L. Nové poznatky o mechanizmech genové regulace cytochromu CYP3A4 a transportéru P-glykoproteinu

Blahoš J, Pin JP, Hlaváčková V, Prezeau L. StrukturálNě - funkční studie dimerických metabotropních glutamátových receptorů

16.00 – 16.10

PŘESTÁVKA

16.10 – 17.15

Farmakoterapie autoimunitních onemocnění

Předsedající:  j. chládek

 

Kozáková H, Hudcovic T, Štěpánková R, Hrnčíř T, Schwarzer M, Tlaskalová-Hogenová H. Využití gnotobiotických modelů při studiu střevních zánětů a alergie na březový pyl

Suchý D.  Moderní léčba revmatoiDní artritidy

Chládek J, Vaněčková J, Šimková M, Hroch M, Martínková J, Grim J. RANDOMIZovaná CROSS-OVER STUDie suplementace kyselinou listovou během iniciální fáze léčby PSORIázy METhOTREXátem

17.15 – 17.20

PŘESTÁVKA

17.20 – 18.00

Plenární schůze ČSEKFT ČLS JEP

19.30

Společenský večer, foyer Teoretických ústavů

Nahoru


Čtvrtek 13. 9. 2007

Společný program

Předsedající: z. zídek

8.30 - 9.15

Vyzvaná přednáška

Holý A.  Fosfonáty acyklických nukleosidů – současný stav a perspektivy

9.15 – 10.15

Geršl V. Ústav farmakologie LF UK v Hradci Králové

     Mičuda S, Cermanová J, Fuksa L, Brčáková E, Hroch M,
     Martínková J. Studium morfologie a funkce
     transportních proteinů zapojených do biliární
     a renální exkrece léčiv

     Chládek J, Havlínová Z, Chládková J, Hroch M, Mičuda
     S. metody na zjiŠŤování dostupnosti a účinků
     oxidu dusnatého v dýchacích cestách
     v preklinickém a klinickém výzkumu

     Štěrba M, Popelová O, Šimůnek T, Mazurová Y, Adamcová
     M, Gunčová I, Geršl V. Antracyklinová
     kardiotoxicita a možnosti farmakologické
     kardioprotekce

10.15 – 10.30

PŘESTÁVKA

Pozn.: Dále se program dělí do dvou paralelních sekcí!

paralelní SEKCE a

Předsedající: M. Kršiak

10.30 – 11.00

Landa L. METODy A výsledky BEHAVIORálního výzkumu
na farmakologickém ústavu LF MU brno

     Juřica J. METODy A výsledky farmakokinetického
     výzkumu na farmakologickém ústavu LF MU brno

11.00 – 11.30

Brabec VOddělení molekulární biofyziky
a farmakologie Biofyzikálního ústavu AV ČR

     Kašpárková J. Komplexy přechodných kovů:
     od Mechanistických studií k chemoterapii rakoviny

11.30 – 12.00

Kršiak M. Současné metody a zaměření výzkumu v ústavu farmakologie 3. LF UK v Praze

     Procházková M, Soukupová M, Janovský M, Doležal T.
     Farmakologie bolesti a farmakoekonomický
     výzkum v Ústavu farmakologie 3. LF UK v Praze

paralelní SEKCE B

Předsedající:  R. Nosáľ

10.30 – 10.50

Nosáľ R. Posledné čtyri roky v 60ročnej existencii ústavu experimentálnej farmakológie SAV Bratislava

10.50 – 11.40

Švec P.  Celkový pohľad na pedagogickú aktivitu Katedry farmakológie a toxikológie, FaF UK.

    Kyselovič J. Charakteristika vedeckovýskumnej
    práce na katedre farmakológie a  toxikológie FaF
    UK ako súčasť Centra  excelencie  UK.

    Ochodnický P. Projekty mladých vedeckých
    pracovníkov Katedry farmakológie
    a  toxikológie FaF UK.

    Musil P. Možnosti využitia zobrazovania
    na subcelulárnej úrovni vo farmakologickom
    výskume

11.40 – 12.00

Bartošová L. Ústav humánní farmakologie a  toxikologie, FaF, VFU Brno

12.00 – 13.15

Přestávka na oběd, diskuse u Posterů

Společný program

Předsedající:  M. Kriška

13.15 – 13.30

Kriška M. Ústav farmakológie LF UK Bratislava

13.30 – 14.15

Nosálová G. Ústav farmakológie JLF UK Martin

    Šutovská M, Nosáľová G. Vztah káliových iónových
    kanálov k obranným reflexom dýchacích ciest

    Fraňová S, Janíček F, Nosáľová G, Šutovská M, Višňovský J.
    fARMAkOLOGICké ovplyvnenie reaktivity hladkého
    svalu maternice

    Mokrý J, Nosáľová G. REAkTIVITa hladkej svaloviny
    močového mechúra

14.15 – 14.30

Štaud F. Farmakologický ústav FaF UK Hradec Králové

14.30 – 15.00

Svoboda Z. Ústav experimentální biofarmacie  Hradec králové

    Květina J, Kuneš M, Svoboda Z, Nobilis M. Intestinální
    „osud“ pevné lékové formy sledovaný
    mikrokamerou ve vztahu k systémové kinetice
    účinné složky

    Nobilis M. Chirální HPLC-PDA-FL-MS ve studiích
    enantiospecificity karbonylreduktáz a
    ve farmako-kinetických studiích prochirálních
    léčiv

15.00 – 15.30

Zídek Z. ústav experimentální medicíny AV ČR

    Kmoníčková E, Holý A, Zídek Z. Imunostimulační aktivita
    antivirotik typu acyklických nUkleosidfosfonátů
    u lidských mononukleárních buněk

    Melkusová P, Kmoníčková E, Holý A, Krejčová V, Křížková J,
    Zídek Z. Imunobiologické vlastnosti látek – úloha
    MAP kináz a metodické aspekty jejich analýzy

15.30 – 15.45

PŘESTÁVKA

Pozn.: Dále se program dělí do dvou paralelních sekcí!

paralelní SEKCE a

Předsedající: V. Brabec

15.45 – 17.15

Experimentální Farmakologie I

Brabec V. Cytotoxické fotoaktivovatelné komplexy platiny

Sadloňová V, Kubatka P, Kajo K, Nosáľová G. Model premenopauzálnej rakoviny prsníka: účinky letrozolu

Bartošíková L, Nečas J, Bartošík T, Pavlík M, Kuzmina G, Luža J. Účinky prenylovaných isoflavonů osajinu and pomiferinu v podmínkách alloxanem indukovaného diabetes mellitus (pilotní studie)

Zahradníková L, Zendulka O, Juřica J, Hadašová E. Vplyv metanandamidu na aktivitu pečeňových izoenzýmov CYP2D2 a 1A2 v preklinickom experimente

Varinská L, Verloop RE, Perjesi P, Mojžiš J, Koolwijk P. Chalkony a jejich potenciální antiangiogenní účinky

paralelní SEKCE B

Předsedající: p. Švec

15.45 – 17.15

Klinické aplikace I

Kriška M, Hudec R, Rajec J, Raganová A, Laššanová M, Gažová A. Percepcia rizika vo vzťahu k bezpečnému používaniu liekov

Zendulka O, Zahradníková L, Juřica J, Totušek J. Červené nebo bílé?

Selke-Krulichová I, Martínková J. TERAPEUTICké MONITORování (TDM) GENTAMICINu u kriticky nemocných novorozenců

Habrdová V, Voříšek V, Ceral J, Macek K, Světlíková Z, Živný P, Palička V. ANALYTICká podpora léčby HYPERTENze. DIURETIka

Blechová R. ANALýza ANTIGLAUkOMATIk A srovnání účinku analog  PROSTAGLANDINů u starých pacientů

Nahoru


Pátek 14. 9. 2007

Společný program

Předsedající: O. Mayer

8.30 - 9.45

Grundmann M, Ďuricová J, Kacířová I, Kořístková B.  30 let Ústavu klinické farmakologie FN Ostrava

Mayer O. Oddělení klinické farmakologie ve FN v Plzni, příklad zaměření oboru

Macek K.  Struktura Lékového informačního centra v Hradci Králové

     Červený P., Malý J., Vlček J.: Příklad z činnosti Lékového
     informačního centra

9.45  – 10.00

PŘESTÁVKA

Pozn.: Dále se program dělí do dvou paralelních sekcí!

paralelní SEKCE a

Předsedající:: J. Kyselovič

10.00 - 11.45

Experimentální farmakologie II

Slaninová J, Fučík V, Borovičková L, Čeřovský V. Biologická aktivita peptidů z jedu sociálních vos PolIstes maJor maJor (Dominikánská rep.)

Hamáková B, Priesolova E, Yaghi D, Jankyova S, Kmecova J, Kyselovic J, Matyas S, Klimas J. Příznívé účinky PYCNOGENOu na porušenou kontraktilitu lévé komory u experimentíálního diabetU

Soukupová M, Kubíček V, Janovský M. Stanovení MIkROMOLáRních kONCENTRAcí NEUROTRANSMITERu glycinu FLUORESCENční DETEkcí na potkaních MIkRODIALYSačních  PERFUzátech

Ochodnický P, Ölvedy M, Křenek P, Mackovičová K, Klimas J, Kristek F, Čačanyiová S, Kyselovič J. Snížená EXPRESe ACE2 v ledvinách SPONTáNně HYPERTENzních potkanů: účinek perinatálního podání LOSARTANu

Bartošová L, Holáňová K, Horká K, Frydrych M, Strnadová V, Opatřilová R, Mokrý P, Suchý P. IN VIVO MODEL TACHYkARDIe - srovnání BRADYkARDzujícího účinku ENANTIOMERů nově syntezovaných ultrakrátce působících betablokátorů

paralelní SEKCE B

Předsedající: J. Květina

10.00 – 11.45

Sekce mladých farmakologů

Jusková M, Šnirc V, Gajdošík A, Gajdošíková A, Križanová Ľ, Štefek M. Vliv karboxymetylovaných pyridoindolů na hemolýzu potkaních erytrocytů indukovanou volými radikály

Valachová K, Šoltés L, Gemeiner P, Bauerová K. Degradace hyaluronanových vzorků s přidáním kyseliny askorbové a iontů  Cu(II), Fe(II) a Mn(II)

Štrosová M, Horáková L, Voss P, Grüne T: Degradace oxidovaného kalmodulinu (CaM) 20F proteazomem jako možná ochrana proti oxidativnímu stresu

Schwarzer M, Hrnčíř T, Štěpánková R, Hudcovic T, Součková M, Tlaskalová-Hogenová H, Kozáková H. Vliv rekombinantních bakterií Lactobacillus plantarum na vývoj pylové alergie

Popelová O, Štěrba M, Šimůnek T, Mazurová Y, Gunčová I, Adamcová M, Geršl V. Deferipron (nový chelátor železa) jako potenciální kardioprotektivum vůči chronické antracyklinové toxicitě

Vojtko R, Líšková S, Kristová V. Zmeny cievnej reaktivity diabetických potkanov a ich ovplyvnenie podávaním sulodexidu

Gažová A, Klimas J, Křenek P, Musil P, Kyselovič J. Protektívne posobenie enalaprilátu na renálny a cievny systém pri podávaniu daunorubicínu

Společný program

Přededající: P. Višňovský

11.45 – 12.30

Klinické aplikace II

Prixová M. oční nežádoucí účinky systémové léčby

Trojáčková A, Spáčilová L, Klusoňová H, Višňovský P.  Kouření tabáku a konopí u studentů některých vysokých škol v České republice a v Itálii

Čižmáriková  M, Wágnerová M, Habalová V, Kohút A, Berc A, Andrašina I, Mirossay L:. DPD Mutace ve vztahu k toxicitě u pacientů léčených chemoterapií 5-fluorouracilem

12.30 – 13.00

Slavnostní zakončení konference

Nahoru


Seznam posterů

(řazeno abecedně podle prvního autora)

 1. Adameová A, Sumbalová Z, Švec P, Kucharská J, Kuželová M. Simvastatín znižuje zvýšené hladiny koenzýmu Q v myokarde u diabeticko-hypercholesterolemických potkanov.
 2. Bajuszová Z, Křenek P, Klimas J, Krošláková M, Plandorová J, Kučerová D, Kyselovič J. Exprese caveolinu-1 v srdci potkanů s isoproterenolem indukovanou srdeční hypertrofií.
 3. Bajuszová Z, Vaja V, Ochodnický P, Křenek P, Klimas J, Kyselovič J. Rychlá ztráta vaskuloprotektivního účinku po odebrání blokátoru kalciových kanálů nifedipinu u spontánně hypertenzních potkanů.
 4. Baláž M., Račanská E., Malík I. Účinky novosyntetizovaného fluórfenylpiperazínového derivátu na základné kardiovaskulárne funkcie.
 5. Bobrovová Z, Hrdina R, Mladěnka P, Hübl M, Vávrová J, Holečková M, Palička V. Studie závislosti účinku na dávce u nového chelátoru železa PCTH v modelu katecholaminové kardiotoxicity.
 6. Cermanová J, Mičuda S, Brčáková E, Fuksa L, Chládek J, Hájková J, Lotková H, Martínková J, Červinková Z, Štaud F. Vliv azithromycinu na hepatobiliární a renální exkreci metotrexátu u potkana.
 7. Cygalová L, Čečková M, Pávek P, Libra A, Štaud F. Studie exprese a funkce BCRP v placentě potkana v 12. a 21. dnu březosti.
 8. Černá P, Kotyzová D, Eybl V. Srovnávací studie účinků přírodních antioxidantů na akutní hepatoxicitu způsobenou paracetamolem.
 9. Foltánová T, Thurzo M, Tumová I, Lietava J, Švec P. DO POTENTIAL INTERACTIONS INCREASE THE PROBABILITY FOR A HOSPITALISATION FROM CARDIOVASCULAR REASONS IN HIGH RISK CARDIOVASCULAR PATIENTS IN SLOVAKIA?
 10. Frydrych M, Bartošová L, Horká K, Krčmář J, Mokrý P. Hypotenzní účinek R a S izomerů nové sloučeniny 444.
 11. Harčárová A, Krošláková M, Bajuszová Z, Adameová A, Křenek P, Kyselovič J, Kuželová M. Zmeny endotelovej funkcie sposobené krátkodobým experimentálnym diabetom, podávaním tukovo-cholesterolovej diéty a ich kombináciou u potkanov.
 12. Havlínová Z, Chládek J, Mičuda S, Prokopová J, Martínková J. Metabolismus argininu v modelu bronchiálního astmatu potkana.
 13. Hodis J, Farghali H, Kutinová-Canová N. Farmakologické modelování na primárních kulturách adipocytů - dosavadní zkušenosti a budoucnost.
 14. Horká K, Bartošová L, Frydrych M, Suchý P. Opakované podání nově syntetizovaného ultrakrátce působícího beta-blokátoru 444 – pilotní studie.
 15. Hrubý R, Ondrejka I, Nosáľová G, Hrubá S, Kerná V ml. ÚČINNOSŤ A
  ZNÁŠANLIVOSŤ ESCITALOPRAMU V PRIEBEHU 6-MESAČNEJ TERAPIE U AMBULANTNÝCH  PACIENTOV.
 16. Jankyová S, Yaghi D, Klimas J, Křenek P, Navarová J, Matyas Š. Pycnogenol® znižuje zvýšené hladiny endotelovej NO syntázy u diabetických potkanov.
 17. Kerná V ml., Nosáľová G, Ondrejka I, Hrubý R. Negatívny vplyv antipsychotík na vybrané somatické funkcie.
 18. Kmecová J, Mackovičová K, Vavrinec P, Ondrejková J, Křenek P, Ochodnický P. Kombinácia klaritromycínu a furosemidu predlžuje QT interval a zvyšuje riziko vzniku Torsades de Pointes.
 19. Kopecký J, Zoulová J, Zubatá I, Vysloužil L, Macek K, Perlík F, Slanař O, Tesfaye H, Květina J. Analýza důvodů nezařazení a vyřazení již zařazených „zdravých“ dobrovolníků do/z klinických farmakokinetických bioekvivalenčních studií.
 20. Kottová M, Vopršalová M, Pourová J, Karlíčková J, Jahodář L, Hladká P. Efekt složek Adhatoda vasica testovaných na izolované trachei potkana.
 21. Krčmář J, Kotolová H, Kollář P, Karpíšek M, Goněc T, Bartošová L, Suchý P. Efekt nově syntetizovaných arylpropanolaminů na lipolýzu v tukové tkáni nadvarlete.
 22. Krošláková M, Bajuszová Z, Kmecová J, Křenek P, Ochodnický P, Klimas J. ENALAPRILáT chrání cévní FUNkce u DAUNORUBICINem vyvolané kARDIOTOXICITY
 23. Kuneš M, Květina J, Kubant P, Šmídová I, Svoboda Z. Perfúze střeva in situ u potkana pro hodnocení bioekvivalence suspenzních lékových forem.
 24. Mašek V, Machová M, Anzenbacherová E, Brabec V, Anzenbacher P. O MOŽNÝCH INTERAKCÍCH PLATINOVÝCH  CHEMOTERAPEUTIK S  LIDSKÝMI  JATERNÍMI  CYTOCHROMY  P450 V MIKROSOMÁLNÍ FRAKCI.
 25. Matal J, Anzenbacherová E, Veinlichová A, Nobilis M, Anzenbacher P. INTERAKCE NABUMETONU S CYTOCHROMY P450 IN VITRO: SROVNÁNÍ U PRASETE A ČLOVĚKA.
 26. Melicharová L, Lázníček M, Lázníčková A, Petřík M. Afinita receptorově specifických peptidů 111In-DOTA-NOC a 111In-DOTA-TATE k somatostatinovým receptorům in vivo a in vitro.
 27. Mičuda S, Adamcová M, Brčáková E, Fuksa L, Cermanová J, Hájková J, Kolouchová G, Martínková J, Štaud F. Změny v srdečním troponinu T behem akutní a chronické cholestázy u potkanů.
 28. Mladá J, Lamka J, Běla R. Nefrogenní fibróza, kontrastní látky s gadoliniem a role SÚKL.
 29. Mladá J, Lamka J, Volf P. Nežádoucí účinky léčiv v ČR – Aktuální stav.
 30. Miroššay A, Oravkinova I, Jenčo I, Mojžiš J,  Hajdúch M, Mihál V, Mirossay L. Význam polymorfizmu C3435T MDR1 génu v klinickej odpovedi detských pacientov s akútnou lymfoblastickou leukémiou.
 31. Mojžiš J, Pilátová M, Kutschy P, Šarišský M, Mirossay L. PROAPOpTotICKÝ ÚČINOK 1‑METOXYBRASINÍNU.
 32. Nečas J, Bartošíková L, Farsa O, Bartošík T, Kuzmina G, Luža J. kardioprotektivní účinky NEFIRACETAMu – nově syntezovaného potenciálně nootropického analogu piracetamu.
 33. Ondriašová E, Harčárová A, Chovancová I, Plačková S, Benedeková M, Kovács L, Riedel R, Kuželová M. Intoxikace léčivy s analgetickým účinkem u dětí hospitalizovaných v dětské fakultní nemocnici v Bratislavě v letech 1996 - 2005.
 34. Parák T, Komosná H, Suchý P, Bartošová L, Sepeši M. Možnosti kombinované farmakoterapie fibrilace síní.
 35. Pilátová M, Kutschy M, Mojžiš J, Čurillová Z, Repovská M, Šarišský M, Miroššay A, Mezencev R, Mirossay L.  Camalexin a jeho derivát benzocamalexin s různými substituenty a jejich antiproliferativní účinek na různé nádorové buněčné linie.
 36. Pospěchová K, Pospíšilová N, Nachtigal P, Jamborová G, Semecký V, Pávek P. Exprese a aktivita VDR a RXR alfa v lidské placentární buněčné linii BeWo.
 37. Procháska J, Foltánová T, Tumová I, Kuželová M, Švec M. Použití desloratadinu v terapii alergické rinitidy v pediatrii.
 38. Procházková M, Zanvit P, Doležal T, Prokešová L, Kršiak M. Exprese a produkce míšní cyklooxygenázy 1 a 2 v modelu experimentální osteoartritidy.
 39. Schauer E, Wronski R, Patockova J, Moessler H, Doppler E, Hutter-Paier B, Windisch M. Neuroprotection In two different tissue culture models of brain ischemia: influence of cerebrolysin.
 40. Smetanová L, Štětinová V, Nobilis M, Květina J, Kopecký J. Využití králíků k předklinickému testování rektálních léčivých přípravků.
 41. Sotníková R, Nosáľová V, Drábiková K, Jančinová V, Petríková M, Nosáľ R. Poškodenie čriev a ciev ischémiou/reperfúziou mezentéria potkana: Účinok H1- antihistaminík.
 42. Šedivý J, Jedličková A, Černá O. Optimalizace baktericidního účinku antibiotik závislých na čase (příklady terapeutického monitorování léčiv).
 43. Šimůnek T, Kovaříková P, Štěrba M, Popelová O, Kaiserová H, Adamcová M, Poňka P, Geršl V. Zhodnocení in vitro protekce buněk srdce Salicylaldehydisonikotinoylhydrazonem (SIH) proti toxicitě peroxidu vodíku a antracyklinu.
 44. Šutovská M, Nosáľová G, Fraňová S, Capek P, Hříbalová V. Antitusické a imunomodulační aktivity polysacharidů pektinu a hemicelulózy ze Salvia officinalis L.
 45. Trnková J,  Svoboda Z, Květina J. Využití průtočné disoluční cely pro disoluci rektálních lékových forem: srovnání s „paddle“ metodou.
 46. Vacková Z, Libra A, Čečková M, Pávek P, Štaud F. Efekt dexametazonu a betametazonu na expresi 11b –hydroxysteroid-dehydrogenázy typu 2 v buňkách lidského choriokarcinomu Jeg3.
 47. Vidová Z, Varinská L, Mojžiš J. RESVERATROL A JEHO POTENCIÁLNY PROTINÁDOROVÝ ÚČINOK.
 48. Yaghi D, Jankyová S, Klimas J, Navarová J, Štolz, S, Goldenberg Z, Kučera P, Matyas  Š. Pycnogenol® dávkovo závisle znižuje preprandiálnu a postprandiálnu koncentráciu glukózy a zlepšuje nervovú vodivost u STZ-indukovaných diabetických potkanov.
 49. Zoulová J, Kopecký J, Pastera J, Svoboda Z, Chládek J, Macek K, Květina J. Vztah disoluce „in vitro“ a farmakokinetiky u lidských dobrovolníků na modelu dvou p.o. nitrendipinových přípravků.
 50. Zubatá I,  Chládek J, Kopecký J, Zoulová J, Perlík F, Slanař O, Nobilis M, Sládková K, Květina J. K linearitě farmakokinetiky kyseliny 5‑amino-salicylové.

Nahoru

 

Copyright
© Copyright 2006 Palacký University, All rights reserved
UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC